متعلقات دکل های مخابراتی

اصطلاحاً به مجموعه ای از قطعات گفته می شود که جهت نصب آنتن بر روی سازه اصلی دکل و یا نصب مستقیم یا غیر مستفیم تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در سایت مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرند. انواع پایه آنتن ها ، تجهیزات استقرار رک مخابراتی، تجهیزات استقرار تابلو برق، سایه بان ها ، نردبان های افقی  و عمودی از جمله متعلقات دکل های مخابراتی هستند.

Base frame

پایه نصب رک

Sun Shade

سایبان نصب تجهیزات 

Mounting 

انواع پایه نصب آنتن 

  PDB Stand

پایه نصب تابلو برق

پروژه های مشابه