دکل های مخابراتی

برج های مخابراتی سازه هایی هستند که به عنوان پایه ای برای نصب انواع آنتن های دریافت و ارسال امواج الکترو مغناطیس احداث می شوند. غالباٌ برای سبک نمودن برج و کاهش سطح باد گیر آن، برج را از مصالح فلزی و به صورت مشبک می سازند. در عین حال، گاهی برج های مخابراتی فلزی با سطوح پر و غیر مشبک اجرا می شوند  و گاهی نیز با استفاده از بتن ملح با سطوح پر ساخته می شوند. در این موارد از برجها تنها به عنوان پایه ای برای نصب آنتن استفاده می گردد بلکه با ایجاد کاربری هایی همچون رستوران، منظر گاه شهر، مرکز همایش شهر بازی و نظایر آن در قسمت های مختلف بر فراز برج، آن را به یک مرکز پر جاذبه توریستی و تفریحی تبدیل می کنند. برج های مشبک فلزی یکی از انواع سازه های خاص و پر اهمیت در مهندسی سازه اند. برج های مخابراتی مشبک با اشکال هندسی متفاوت، به لحاظ شکل مقاطع عرضی و طولی و آرایش اعضای تشکیل دهنده آنها ، طراحی و ساخته می شوند. برج های مشبک به دو نوع برج های خود ایستا و برج های مهار شده تقسیم می شوند.

انواع دکل های مخابراتی 

پشت بامی Roof Top

دکل های پشت بامی به صورت سه یا چهار وجهی طراحی و اجرا می گردند، این دکل ها توانایی بارگزاری تا 700 کیلوگرم را دارند. دکل های پشت بامی با ارتفاعی متغیر از 9 تا 18 متر اجرا میگردند، از انواع دکل های پشت بامی میتوان به دکل های مهاری ، دیواری،  لوله ای و تمام نبشی اشاره کرد .

بیشتر بخوانید

زمینی  Green Field

برج های خود ایستا سازه هایی فضایی با سه یا چهار پایه بوده و معمولا با بیشینه ارتفاع 120 تا 180 متر ساخته می شوند. سازه این برج ها شامل پایه های اصلی و بریس های  افقی و عمودی است.

معمولاٌ در برج هایی با مقطع عرضی مربعی (چهارپایه) زاویه بین اضلاع مقطع 90 درجه و در برج هایی با مقطع عرضی مثلثی (سه پایه) 60 درجه است.

بیشتر بخوانید

پروژه های منتخب